Преглед на файлове

Update typography from upstream

master
David Larlet преди 10 месеца
родител
ревизия
3b01a780d4
променени са 1 файла, в които са добавени 11 реда и са изтрити 2 реда
  1. 11
    2
      typography.py

+ 11
- 2
typography.py Целия файл

@@ -1,4 +1,7 @@
from dataclasses import dataclass
import html.entities
import unicodedata


import regex # pour le support de "\p{}"

@@ -8,9 +11,15 @@ class Caractere:
unicode: str
html: str

def __init__(self, name: str):
self.unicode = unicodedata.lookup(name)
codepoint = ord(self.unicode)
html_name = html.entities.codepoint2name.get(codepoint, f"#{codepoint}")
self.html = f"&{html_name};"


ESPACE_INSECABLE = Caractere(unicode="\u00a0", html=" ")
ESPACE_FINE_INSECABLE = Caractere(unicode="\u202f", html=" ")
ESPACE_INSECABLE = Caractere(name="NO-BREAK SPACE")
ESPACE_FINE_INSECABLE = Caractere(name="NARROW NO-BREAK SPACE")


def assemble_regexes(*regexes):

Loading…
Отказ
Запис